ตอนที่ 5 ขั้นตอนการ Promote Root Domain Controller ตัวหลักในระบบ