ตอนที่ 1 การออกแบบระบบ ESXi Server 6.x to 7.0 และ vCenter Server 6.x to 7.0

Topology_VMware_ESXi 6.x to 7.0.pdf
Complete and Continue